1 comments have been posted.

بسیار خوب نکته تامل برانگیز در عکس شما حضور دو ساخته دست انسان در نمایی همراه با آسمان شب است. یکی روی زمین و یک هم چرخان در فضا هر دو زیبایی طبیعی آسمان شب را از بین برده اند.
Top