ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند


ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند
Title ماه گرفتگی از ارتفاعات قله دماوند
Hit 1985
Photographer علی کریمیعلی کریمی
Location بارگاه شماره 3 قله دماوند
Lens 24-70


No comments have been posted.

Top