هاله ماه


هاله ماه که خرمن ماه هم گفته می شود که یکی از پدیده های اپتیک جوی است. در فصل سرد سال بلور های شش وجهی یخ در ابر های سیروس باعث شکست نور ماه شده و چنین پدیده زیبا را به وجود می آورد
Title هاله ماه
Hit 5776
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location زنجان
Camera canon 40 D
Lens 18-55 canon
Lens Aperture 4.5
Exposure 2.5 sec
ISO 1250
Date of photography اسفند 91


No comments have been posted.

Top