Comet Siding Spring


دنباله دار Siding Spring در سوم ژانویه 2013 کشف شد. طبق پیش بینی ها این دنباله دار به حدود قدر 7 می رسد و حتی احتمال برخورد آن به سیاره مریخ نیز وجود دارد! در حال حاضر قدر این دنباله دار حول و حوش 15 است، بنابراین رصد آن با ابزار های متداول محال و عکاسی از آن نیز بسیار مشکل است!
Title Comet Siding Spring
Hit 3386
Photographer محسن مینوتنمحسن مینوتن
Location روستای حارث آباد
Camera Canon EOS1000D
Telescope Vixen R200SS
F 4
Exposure 4*4 دقیقه
ISO 1600


2 comments have been posted.

ممنون از شماآقای رحیمی. بله عکاسی و ادیتش زمان زیادی برد..
خیلی ممنون از ارسال این عکس با ارزش کار سختیه چیزی را که نمیبینید پیدا کنید و عکاسی کنید. موفق باشید
Top