Comet

 

A Meteor and the Gegenschein

2021 May 12

Neowise Comet


Comet Neowise

دنباله دار نئووایز در همسایگی دب اکبر

Comet Neowise

آخرین روزهایی که نئووایز با چشم غیر مسلح قابل رویت بود...

Comet Neowise C/2020 F3


Neowise Comet


Comet Neowise & ISS

دنباله دار نئووایز و ایستگاه فضایی بین المللی

Comet Neowise C/2020 F3


Comet Neowise


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

Top