ماه درهجوم ابرها


این روزها آسمان جولانگاه ابرها شده بطوریکه چراغ شبهای آسمان هم برای رخ نشان دادن با آنها درجدال است....
Title ماه درهجوم ابرها
Hit 3492
Location اصفهان
Camera canon 400 D
Lens ---
Lens Aperture ---
Telescope Astrograph 10 inch
F 4
Exposure 5 ثانیه
Filter ---
ISO 400
Photography Techniques ---
Accessories ---
Date of photography 14/8/1392
keyword
زمین


1 comments have been posted.

خیلی زیباست. ماه در نقاب ابر
Top