ماه گرفتگی 5 مرداد 97


Title ماه گرفتگی 5 مرداد 97
Hit 1906
Location شهر دامغان - روستای طزره
Camera canon EOS 400D
Telescope بازتابی 5 اینچ
F 0
Exposure 1/1250 - 1
ISO 200 - 800
Photography Techniques نمای نزدیک با تلسکوپ
Date of photography 97/5/5


No comments have been posted.

Top