سایه زمین


پس از ماه گرفتگی با قرار دادن تصاویر گرفت ماه سایه زمین در فضا را دید
نمای تلسکوپی از ماه گرفتگی
Title سایه زمین
Hit 1462
Location مشهد
Camera Canon EOS 5DS R
Telescope اسکای واچر 120
Photography Techniques آفوکال
Date of photography 5 و 6/5/97


No comments have been posted.

Top