صور فلکی زمستان و اجرام پیرامون آن در شبی بیاد ماندنی در کنار دوست و استاد عزیز محمد رحیمی ...کویر خارا اصفهان


Title صور فلکی زمستان و اجرام پیرامون آن در شبی بیاد ماندنی در کنار دوست و استاد عزیز محمد رحیمی ...کویر خارا اصفهان
Hit 3155
Location کویر خارا
Camera 6d mod
Lens 16_35 @16
Lens Aperture 2.8
Exposure 45 sec
Filter Cockin p820
ISO 3200


1 comments have been posted.

عکس بسیار خوب. شب بسیار خاطره انگیر و امیدوارم در کنارت تکرار شود بیژن جان خیلی ممنون از لطفت.
Top