سحابی پلیکان در ترکیب رنگی قرمز و آبی

سحابی پلیکان در ترکیب رنگی قرمز و آبی سحابی پلیکان دائماً در حال تغییر است. کل این مجموعه که به طور رسمی IC 5070 نامگذاری شده است، توسط یک ابر مولکولی تاریک پر از گرد و غبار، از سحابی بزرگتر آمریکای شمالی جدا شده است. سحابی پلیکان به علت اینکه ترکیبی غیرمعمول و فعال از مناطق ستاره ساز و ابرهای گازی در حال تکامل است، جذابیت زیادی برای محققان دارد. تصویر امروز، پردازش شده و از دو رنگ اصلی قرمز و آبی تشکیل شده که رنگ قرمز ناشی از درخشش هیدروژن بین ستاره ای است. نور ماوراء بنفش منتشر شده از ستارگان جوان پرانرژی، در حال گرم کردن گازهای سرد موجود در سحابی است، در حالی که مرز در حال گسترش بین گازهای سرد و گرم، معروف به جبهه یونیزاسیون، با رنگ قرمز درخشان در مرکز تصویر دیده می شود. البته تکه های شاخک مانند و متراکمی از گازهای سرد هنوز باقی مانده است. ممکن است میلیون ها سال بعد، این سحابی دیگر با نام پلیکان شناخته نشود، زیرا پراکندگی، نحوه توزیع و محل ستارگان و گازهای موجود در سحابی مطمئناً چیزی متفاوت به نظر خواهد رسید.


Top