کشف نشانگر زیستی فسفین در جو زهره

کشف نشانگر زیستی فسفین در جو زهره


1399/07/02

آیا ممکن است زندگی در اتمسفر زهره شناور باشد؟ اگرچه این همسایه سیاره زمین دارای سطحی است که برای هر شکل زندگی شناخته شده بیش از حد خشن است، اما جو آن ممکن است برای میکروب های کوچک موجود در هوا قابل زیست باشد. این فرضیه نه چندان خوشایند دیروز با اعلام کشف فسفین در جو زهره روند غیرمنتظره ای به خود گرفت. فسفین شیمیایی (PH3) به عنوان یک نشانگر زیستی شناخته می شود زیرا منشأ آن از فرآیندهای شیمیایی معمولی که تصور می شود در روی سطح یا جو یک سیاره سنگی مانند زهره وجود داشته باشد نیست. این ماده در زمین توسط زندگی میکروبی ایجاد می شود. تصویر امروز زهره و ابرهای ضخیم آن در دو باند نور ماورا بنفش توسط Akatsuki ، یک ماهواره رباتیک ژاپنی که از سال 2015 در حال چرخش به دور این سیاره پوشیده از ابر می باشد، گرفته شده است. اگر وجود فسفین تأیید شود، ممکن است علاقه مجدد به جستجوی سایر نشانه های حیات شناور در دومین سیاره نزدیک به خورشید کلید بخورد.

Top