آرامگاه حکیم عمر خیام در گذر زمان


اين کهنـه رباط را که عالم نام اسـت

و آرامگـه ابلـق صبح و شام اسـت

بزمي‌ست که وامانده صد جمشيد است

قصريسـت که تکيه‌گاه صد بهرام است

تصویر حاصل 190 فریم 1 دقیقه ای است
Title آرامگاه حکیم عمر خیام در گذر زمان
Hit 2150
Location نیشابور
Camera Canon 60D Modified
Lens Samyang 14 mm F/2.8
Lens Aperture 5.6
F 14
Exposure 60 Sec
ISO 640
Date of photography تیر 1393


No comments have been posted.

Top