رنگ‌ها: سحابی حلقه در مقابل ستاره‌هاامتیاز تصویر: Robert Vanderbei (Princeton U.)

چه می‌شد اگر می‌توانستیم تمام رنگ‌های سحابی حلقه  و ستاره‌های پیرامونش را به طور مستقل ببینیم؟ یک فناوری برایش وجود دارد. تصویری که می‌بینید سحابی حلقه  (M57) و ستارگان اطرافش را  با این فناوری نشان می‌دهد: در این مورد یک منشور مثل توری پراش. سحابی حلقه فقط چند بار دیده می‌شود، چون نور را فقط در چند رنگ منتشر می‌کند. دو رنگ درخشان منتشر شده هیدروژن (قرمز) و اکسیژن (آبی) است که تقریباً با هم تداخل دارند و در چپ مرکز تصویر دیده می‌شوند. تصویری که در سمت راست مرکز می‌بینید ، نماد ترکیبی از رنگی است که به طور عادی دیده می‌شود. از طرفی دیگر، ستاره‌ها بیشتر نورشان را به صورت رنگی در سراسر طیف مرئی منتشر می‌کنند. این رنگ‌ها، با هم ترکیب می‌شوند، یک نوار تقریباً متوالی ایجاد می‌کنند - به همین دلیل ستاره‌ها به صورت رگه‌های رنگی دیده می‌شوند. تجزیه‌ی نور اجرام به رنگ‌ها از نظر علمی مفید است چون می‌تواند عناصر تشکیل دهنده‌ی آن جرم ، سرعت حرکت آن جرم، و فاصله آن را آشکار کند.


Top