طولانی ترین خسوف قرن


عکس اطراف کاروانسرای دیرگچین به صورت پاناروما ثبت شده است
Title طولانی ترین خسوف قرن
Hit 2815
Photographer محمد روح بخشمحمد روح بخش
Location اطراف کاروانسرای دیرگچین
Camera Nikon D5300
Lens 18-140
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure 25seconds
ISO 2500


No comments have been posted.

Top