Double Cluster Ngc 869 & Ngc 884

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :624 مرتبه

Pleiades

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :1248 مرتبه

M45-The Pleiades

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :1350 مرتبه

m45

مشاهده

حسن صانعی
مشاهده :978 مرتبه

M 45 , pleiades

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1440 مرتبه

Sisters Of The Light

مشاهده

رضا حکیمی
مشاهده :1347 مرتبه

NGC 869 & NGC 884 - The Double Cluster

مشاهده

رضا حکیمی
مشاهده :1427 مرتبه

خوشه پروین ((ثریا) M45 -The Pleiades

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :1730 مرتبه

مقایسه ابعاد خوشه های کروی M13 و M15 در بزرگنمایی یکسان

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1523 مرتبه

خوشه کروی M71

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1581 مرتبه

خوشه کروی M15

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1515 مرتبه

خوشه زیبای M13

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :1776 مرتبه

خوشه پروین

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :1869 مرتبه

m13&ngc6207

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :1508 مرتبه

خوشه کروی M22

مشاهده

حسن صانعی
مشاهده :1632 مرتبه

M13

مشاهده

محسن شریفی
مشاهده :1737 مرتبه

خوشه ستاره ای M35

مشاهده

عباس احمدیان
مشاهده :1546 مرتبه

ثریا

مشاهده

مهدی رحیمی
مشاهده :1989 مرتبه

M45-The Pleiades

مشاهده

محمد نوروزی
مشاهده :2173 مرتبه

خوشه پروین ( M45 )

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :2728 مرتبه
Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top