در قلب سحابی رزت

مشاهده

حسن عبداله آبادی
مشاهده :168 مرتبه

Clouds of Ursa Major

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :160 مرتبه

LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :180 مرتبه

Hyades Cluster

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :162 مرتبه

Flaming star nebula

مشاهده

اشکان هاتفی
مشاهده :186 مرتبه

M 81

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :314 مرتبه

m78

مشاهده

امیر ارمغان
مشاهده :228 مرتبه

سر اسب

مشاهده

امیر ارمغان
مشاهده :211 مرتبه

سر اسب

مشاهده

امیر ارمغان
مشاهده :225 مرتبه

Christmas Tree

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :232 مرتبه

NGC7800

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :236 مرتبه

NGC7000

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :221 مرتبه

NGC2170

مشاهده

حمید ناصری
مشاهده :216 مرتبه

Barnard's Loop & LDN1622 & M78 &The Horsehead, Flame and IC434 Nebulae

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :410 مرتبه

Sharpless 126 (Sh2-126) is a large emission nebula in Lacerta. LBN 437 is a molecular cloud

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :307 مرتبه

LBN777

مشاهده

اشکان هاتفی
مشاهده :290 مرتبه

Field of view around betelgeuse

مشاهده

Mohammad Rahimi
مشاهده :460 مرتبه

کهکشان آندرومدا

مشاهده

اشکان هاتفی
مشاهده :481 مرتبه

Dusty Nebulae& Molecular Clouds

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :501 مرتبه

Dusty Nebulae& Molecular Clouds in Cepheus

مشاهده

بیژن مروج الاحکامی
مشاهده :538 مرتبه
Top