پهنه

 

جنگ تمام عیار


سیاره مشتری در کنار سحابی پیپ

این شب‌ها، سیاره‌ی پرنور مشتری، در میان پهنه‌ی ستاره‌خیز و پرسحابی رد کهکشان راه‌شیری قرار دارد.

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری و سحابیهای پیرامون آن

پهنه کهکشان راه شیری


Veil Nebula NGC6960


سحابی آیریس ( گلی از جنس زنبق )

NGC 7023

بارش شهابی برساوشی 94

نمایی از بارش شهابی برساوشی سال 1394 و پهنه ی راه شیری از فراز رصدخانه ی بیرجند

دنباله دار لاوجوی در حرکت

یک فیلم کوتاه از حرکت دنباله دار لاوجوی در پهنه اسمان زمستانی

زیبایی های آسمان شب


خورشید در پس ابر


Top