M8-M20


عکس .سحابی یا ابر M8 و M20
در میانه کهکشان راه شیری در شبهای بهار و تابستان قابل مشاهده ایت. این اجرام رنگارنگ حدود ۵۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارند. برای فهم بهتر میزان دوری این اجرام تصور کنید نور انها از سالهای استقرار سومرها در عراق و بخشهایی از ایران حرکت کرده و حالا به ما رسیده است.
عکس , ۳ سال پیش در روستای هونجان از توابع شهرضا اصفهان عکاسی شده است. نوردهی ۴۵ دقیقه و تلسکوپ تاکاهاشی ۱۸۰ با دوربین ۶دی مودیفای شده گرفته شده.

The Lagoon and Trifid nebulae are two very famous nebulae in Sagittarius, and both nebulae can be glimpsed with the naked eye (from a dark site), and they are easy to see with binoculars. This picture shows these two nebulae against the background of the dense star fields of the Sagittarius Arm of the Galaxy.
pic 1. 45 min , Takahashi ed 180. 6d mod.
pic 2. film photography . 30 min exposure Konica 200 asa
Title M8-M20
Hit 1953
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi


No comments have been posted.

Top