جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین


نمای باز از کاروانسرای دیرگچین با خوشه پروین و جبار
Title جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین
Hit 1270
Photographer محسن افشینمحسن افشین
Location دیرگچین
Camera Canon 77D
Lens 18-55
Lens Aperture f/4
F 18
Exposure 13
ISO 3200
keyword
orion


No comments have been posted.

Top