آسمان پاییز و ستاره سهیل در مرنجاب


Title آسمان پاییز و ستاره سهیل در مرنجاب
Hit 5964
Photographer مجید قهرودیمجید قهرودی
Location کاروانسرای مرنجاب
Camera canon 6D
Lens sigma 10-20
Lens Aperture f/4
Exposure 30 sec
ISO 6400


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی بله هم آران و بیدگل و هم کاشان آلودگی نوری قم هم که به راحتی دیده میشه
زیباست. این الودگی نوری به خاطر شهر اران و بیدگل ایجاد شده ؟
Top