شکوه و عظمت


عظمت و بزرگی خداوند در آفرینش و کوچکی انسان با تقابل کهکشان راه شیری و انسان
Title شکوه و عظمت
Hit 3151
Photographer حجت نجفیحجت نجفی
Location پارک ملی توران
Camera canon 7D
Lens sigma20mm
Lens Aperture 1.4
F 1.4
Exposure 20sec
ISO 2000
Photography Techniques عکاسی با نوردهی بالا


No comments have been posted.

Top