ماه گرفتگی


با دوربین گوشی IPHONE 6 PLUS به صورت افوکال با دوربین دوچشمی 20*80 گرفته شده
Title ماه گرفتگی
Hit 1822
Location هونجان
Camera iphone 6 plus
Lens 20*80
Photography Techniques افوکال
Date of photography 5 مرداد


No comments have been posted.

Top