سحابی پلیکان و آمریکای شمالی


سلام
سحابی آمریکای شمالی و پلیکان
در سمت چپ سحابی نشری آمریکای شمالی قرار دارد و در سمت راست سحابی پلیکان
این دو سحابی توسط سحابی تاریک از هم جدا شده اند ودر فاصله هزار و پانصد سال نوری از ما قرار دارند
Title سحابی پلیکان و آمریکای شمالی
Hit 2666
Location نیشابور
Camera ASI 1600MMC
Telescope William Optic 71
F 4.9
Exposure 7 Hours
Filter Astronomic
ISO 75
Date of photography پاییز 1397


No comments have been posted.

Top