ماه نو


پنجشنبه 12 دیماه 92 مصادف با 30 صفر 1435.  مقارنه روز قبل یعنی چهارشنبه صورت گرفته بود اما تا لحظه غروب، جدایی ماه از خورشید به حدی نرسید که رویت پذیر گردد لذا روز بعد پنجشنبه ماه با عمر حدود 30 ساعت به حدی درخشان بود که به راحتی از داخل چشمی دوربین 80*20 قابل رویت بود. این تصویر توسط دوربین تلفن همراه از پشت چشمی دوربین دو چشمی مذکور ثبت شده. تصویر کراپ  شده لذا بزرگنمایی تصویر بیشتر از 20 برابر است.
Title ماه نو
Hit 3608
Photographer حمید ناصریحمید ناصری
Camera تلفن همراه
Telescope دوچشمی 80*20 سلسترون
Photography Techniques a-focal
Date of photography 12 دی ماه 92


No comments have been posted.

Top