مقارنه زهره و مشتری


مقارنه زهره و مشتری
مسجد امام اصفهان
Title مقارنه زهره و مشتری
Hit 3633
Location اصفهان
Camera d810
Lens 70-300
Lens Aperture 10
Exposure 1sec
ISO 1600


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است و ایده خیلی خوبی داشته اید موفق باشید
Top