سحابی رز (ویرایش جدید)Rozet Nebula


Title سحابی رز (ویرایش جدید)Rozet Nebula
Hit 4363
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location روستای شورآباد
Camera canon 40D
Telescope Vixen ED115S
F 5.2
Exposure 2h40min
ISO 1600
Accessories LXD75 مقر
keyword
سحابی


No comments have been posted.

Top