سقفی برای خانه ما!


خانه ما سقفش آسمان خداست....بی منت!!


Title سقفی برای خانه ما!
Hit 3079
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بوانات...استان فارس
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1600


1 comments have been posted.

عکس خوبیه ولی موقعیت سیاه چادر ها به صورتی نیست که به خوبی قابل مشاهده باشه. جزییات و عمق میدان خوبی در نمای زمینی دیده میشه. در کل کار با ارزشی است.
Top