رد ستارگان در " برم شش پیر/فارس"


Title رد ستارگان در " برم شش پیر/فارس"
Hit 2344
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location برم شش پیر/فارس
Camera 60 دی کانن
Lens 10 واید کانن
Lens Aperture 4
Telescope -
F -
Exposure 30 ثانیه
Filter -
ISO 1600
Photography Techniques رد ستارگان
Accessories ریموت و پایه عکاسی
Date of photography 25/5/93
keyword
ستارگان

Top