ماه ترکیبی


ترکیب عکسهای ماه گرفته شده در شبهای متوالیه یک ماه.
The combination of the moon photos in different nights of month... 
With 8 &10 inch dobsonia telescope,canon compact camera and samsung mobile.

Title ماه ترکیبی
Hit 2548
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location shiraz
Camera canon A590
Telescope 8 & 10 inch dobsonia
keyword


2 comments have been posted.

از موقعیت های مختلف ماه در شبهای مختلف با تلسکوپ عکس گرفتم و حدود 6 7 تا از آن عکسها را با فتوشاپ ترکیب کردم و عکسها را روی هم قرار دادم...
چطور این عکس را گرفته اید ؟ چطور ترکیب کرده اید؟
Top