ماه سرخ، سیاره‌ی سرخ و ستارگان رنگارنگ راه‌شیری


عکسبرداری با استفاده از مقر موتوردار و ۲ نوردهی مختلف ۶۰ و ۵ ثانیه‌ای انجام شده. تصاویر با استفاده از برنامه فوتوشاپ بر روی هم الاین و استک شده تا نسبت سیگنال به نویز در حد امکان افزایش یابد.

با توجه به حرکت ماه در طول عکسبرداری بر روی زمینه‌ی ستارگان، فریم‌های گرفته شده تنها برای تقویت سیگنال در ناحیه‌ی زمینه‌ی آسمان و ستارگان استفاده شده و ناحیه مربوط به ماه و هاله اطراف آن مربوط به ۵ لایت فریم می‌باشد.

با توجه به محدودیت لنز پرایم و مقر استوایی در کادربندی اولیه، تصویر نهایی کراپ و مقداری دوران داده شده است.

Canon60D, Canon50mm f:1.8 @ f:5, NEQ6 Pro
60x60" @ ISO200
6x5" @ ISO200
PS-CC

July 28, 2018
Saadat Shahr, Fars
©Ashkan Arefi
Title ماه سرخ، سیاره‌ی سرخ و ستارگان رنگارنگ راه‌شیری
Hit 2164
Photographer اشکان عارفیاشکان عارفی
Location سعادت‌شهر - استان فارس
Camera Canon60D
Lens Canon50mm
Lens Aperture 5
Telescope -
F -
Exposure ۶۰ نوردهی ۶۰ ثانیه‌ای و ۶ نوردهی ۵ ثانیه‌ای
Filter -
ISO 200
Photography Techniques Double Exposure
Accessories مقر NEQ6Pro
Date of photography ۶ مرداد ۱۳۹۷


No comments have been posted.

Top