ماه در میان ستارگان


Title ماه در میان ستارگان
Hit 2008
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location Nikon D3300
Camera Nikon D3300
Lens 55-300
Lens Aperture 5.6
Telescope بدون تلسکوپ
F 155
Exposure 0.5 ثانیه
Filter ندارد
ISO 400
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 1397/05/06
keyword
گرفتگی


No comments have been posted.

Top