مقارنه ماه با زهزه زحل و عطارد


در این تصویر عطارد پایین تر از زحل درست روی لبه کوه به صورت نقطه ای کم نور در افق دیده می شود. و ستاره ای که بین زحل و ماه دیده می شود ستاره ی آلفای صورت فلکی میزان به نام کفه جنوبی است.
Title مقارنه ماه با زهزه زحل و عطارد
Hit 4787
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 6.7
Exposure 4 ثانیه
ISO 400
Date of photography 92/7/15


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی
آقای قادری عکس زیبایی است به خصوص رنگها در افق به خوبی ثبت شده اند.
Top