سحابی سه تکه و خوشه بازM21


Title سحابی سه تکه و خوشه بازM21
Hit 3981
Photographer محمد نوروزیمحمد نوروزی
Location روستای ابیانه
Camera Canon 40D modified
Lens Aperture 5.6
Telescope William Optics 110mm Apo whit F/F4
F 616
Exposure 72min
ISO 800
Accessories NEQ6 with autoguider


No comments have been posted.

Top