آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 1602
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location سیرجان
Camera canoon 550D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 min
ISO 400


2 comments have been posted.

استفاده از تکنیک سیاه و سفید کار درست و به جایی بوده موفق باشید
Top