خط شهاب شلیاقی

خط شهاب شلیاقی


بارش شهابی سالانه شلیاقی قبل از طلوع دیروز به اوج خود رسید، بارش شلیاقی هنگامی اتفاق می افتد که سیاره ما از بین باقیمانده های دنباله دار "تاچر" عبور کند. در آسمان تمیز و بدون ماه بر فراز شهر "براون" ایندیانا، نور حاصل از تبخیر شهاب، اين کادر بسته از ستاره ها و سحابی ها در نوار راه شیری را شریک شده است. ستاره آلفای صورت فلکی "دجاجه" (دنب) در نزدیکی مسیر نورانی شهاب سنگ به همراه ابرهای تاریک میان ستاره ای منطقه و درخشش مشخص سحابی آمریکای شمالی قرار دارد (NGC 7000). امتداد اکثر شهاب ها در روزهای بارش، به نقطه ای می رسد که کانون بارش نامیده می شود. در این مورد نيز کانون بارش، صورت فلکی شلیاق، نزدیک ستاره روشن وگا و خارج از لبه بالایی کادر می باشد.


Top