آسمان شب

More

عکاس نجومی

More

نگاهی عمیق به کهکشان

More

راه شیری

More

بینهایت

More

رد ستاره ها

More

milkyway

More

Wide Milky Way

More

Hamed Ghaderi
Hit :2712

همیشه بر فراز

More

تقابل کیهانی

More

شوق آسمانی

More

راه شیری، ابر و آلودگی نوری

More

راه شیری

More

کهکـشــــــــان رو بـــــــــه مــــــــرگ آسمـــــــــــــان ایـــــــــــــران

More

نیایش

More

راه شیری بر فراز زاگرس

More

چشم شب

More

راه شیری

More

لوبياي سحرآميز

More

شیر سنگی!

More

Top