عکاسی شب از ماه گرفتگی


با سه پایه روی پشت بوم..
با تنظیمات :
Iso : 100 دیافراگم : در باز ترین حالت ممکن یعنی 5/6 و سرعت شاتر : اولای ماه گرفتگی با سرعت 200 و هرچه بیشتر میشد و حتی رو به قرمزی میرفت سرعت شاتر هم پایین میومد و تا به 8 ثانیه حتی رسید
Title عکاسی شب از ماه گرفتگی
Hit 1786
Photographer نرگس جامینرگس جامی
Location پشت بوم منزل
Camera Nikon d7200
Lens 18-140
Lens Aperture 5/6
F 5/6
Exposure 200 تا 8 ثانیه
ISO 100
Photography Techniques عکاسی از ماه گرفتگی
Accessories سه پایه
Date of photography 5 مرداد


No comments have been posted.

Top