گورستان

 

قبرهای گورستان خالد نبی

شب ابری در کنار قبرهای با نماد جالب در خالد نبی

ماه و سوار


نخستین جشنواره عکس شیخ بهایی اصفهان


طلوع در گورستان!!


معبد مهر

معبد مهر که باید آن را در ردیف یکی از نخستین سکونتگاه‌ها و معابد بشر پیش از تاریخ محسوب کرد از تاریخ ناگفته مراغه حکایت دارد. این معبد در زیر یک گورستان تاریخی قرار داردو با خاک‌برداری، بخش‌هایی از آن، خود را نمایان کرده، اما همچنان بخش عمده‌ای ازآن

Top