ماه تابان


ماه بر فراز تپه های رنگارنگ - جاده میمه به سمت اصفهان
Title ماه تابان
Hit 3872
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location میمه
Camera کانن 5 دی
Lens 135
Lens Aperture 4.5
Exposure 1/50 ثانیه
ISO 1000
Date of photography 91


No comments have been posted.

Top