طلوع از پس خلیج فارس


Title طلوع از پس خلیج فارس
Hit 3695
Location هرمزگان
Camera Canon EOS 6D
Lens 14mm f/2.8 Samyang
Lens Aperture 4
Exposure 30 ثانیه
ISO 3200


1 comments have been posted.

خیلی عالی و زیبا است. جای ما خالی بوده :) پیروز باشی
Top