دونده

 

سحابی IC2944 : جوجه فراری یا مرغ دونده


Orion Nebula

سحابی جبار و مرد دونده

سحابی جبار و مرد دونده

Orion and Running man nebulae

سحابی جبار و مرد دونده


جبار و مرد دونده


اعماق آسمان شب ایران

عکسهای منتخب از تصاویر اعماق آسمان شب شامل کهکشانها سحابی ها و خوشه های ستاره ای اعضا وبگاه نگاره های آسمان شب.

سحابی جبار و سحابی مرد دونده


سحابی مرد دونده!

سحابی مرد دونده یک سحابی بازتابی می‌‌باشد که در واقع از ۳ سحابی به نامهایNGC1973-NGC1975,NGC1977 تشکیل شده و در نیم درجه‌ای شمال شرق سحابی بزرگ جبّار واقع شده است.

سحابی جبار وابرهای گازی تاریک اطراف ان!

سحابی جبار مجموعه ای از سحابی هایM43,M42 وسحابی مرد دونده می باشد که در حقیقت بخشی از یک سحابی بسیار بزرگتر است که ابر مولکولی جبار نامیده می‌شود.

Top