اعماق آسمان شب ایران


عکسهای منتخب از تصاویر اعماق آسمان شب شامل کهکشانها سحابی ها و خوشه های ستاره ای اعضا وبگاه نگاره های آسمان شب.

کهکشان آندرومدا  عکس از محمد نوروزی

 خوشه ستاره ای پروین M45  عکس از محمد نوروزی

کهکشان مثلث عکس از محمد رحیمی

سحابی جبار و سحابی مرد دونده عکس از احسان رستمی زاده


سحابی ویل عکس از محمد رحیمی


بخشی از سحابی بارنارد عکس از محمد نوروزی


نیم رخ ماه عکس از محسن شریفی


دنباله دار پن استارز عکس از مهدی رحیمی


سحابی سیاره نما NGC7293  عکس از محسن شریفیسحابی رز  عکس از سجاد اصغری

کهکشان آندرومدا از نمای نزدیک عکس از احسان رستمی زاده 


ابرهای رنگارنگ اطراف ستاره رو- مارافسای عکس از محمد نوروزی


اعماق آسمان تابستانی عکس از فرزاد زمانفر

سحابی قلب عکس از فرزاد زمانفر


مریخ از نمای نزدیک  عکس از امیر احتشامی

کهکشان آندرومدا  عکس ازحسن عبدالله آبادی

کهکشان NGC891 عکس از احسان رستمی زاده

سحابی سر اسب عکس از محمد رحیمی

کهکشان   6946  عکس از  مهدی رحیمی

No comments have been posted.

Top