داشتنی

 

Glory Night Scape


ابرهایی که پیش‌مرگ ستارگان جدید می‌شوند!

الآن نه، اما، نابودی، سرانجامی فداکارانه برای این ابرهای کوچک و دوست‌داشتنی است.

Rossette Nebula (Bicolor)


M101 - Pinwheel Galaxy


M 45 , pleiades

خوشه پروین

غروب دوست داشتنی

غروب ماه ، مریخ ، زحل و قلب و قلب العقرب

مثلث دوست داشتنی

مریخ ، زحل و قلب الغرب این شبها تقریبا به صورت همزمان از افق جنوب شرق طلوع میکنند و وضعیت رصدی مناسبی دارند و جلوه زیبایی را به آسمان شب میدهند.

شباهنگ

تنها درخت ساحل بندر دیّر همنشین شده با شباهنگ

شکوه راه شیری در اعماق کویر


رد ستارگان در سکوت کویر

یک شب در دل روستای دوست داشتنی

Top