سحابی پک-من


Pacman Nebula
Title سحابی پک-من
Hit 3976
Location بیدخون، کرمان
Camera Canon 40D mod
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر+neq6 بدون گایدر
F 1000mm
Exposure 30x2min
ISO 1600
Photography Techniques stack
Accessories baader MPCC


1 comments have been posted.

خیلی خوب و زیباست
Top