آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 5390
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Camera canoon 550D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure sec30
Photography Techniques پانورما


2 comments have been posted.

مرسی اما با این آلودگیه شدید نوری فکر نکنم جالب بشه!
تصویر زیبایی است. با توجه به ستارگان شمالی ثبت یک عکس حرکت ستارگان دور قطب از همین مکان عکس زیبایی خواهد بود.
Top