...


Title ...
Hit 3087
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location هفت برم...شیراز
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 400
Photography Techniques رد ستاره


1 comments have been posted.

خیلی زیبا . اینجا تپه یا شیب هست ؟ به این دلیل سوال پرسیدم که ارتفاع ستاره قطبی بسیار پایین هست. سوال دیگر این که چه شبی از هلال ماه عکاسی شده است. به نظرم این گزینه را باید در بخش فنی عکس بیفزاییم . برای عکاسان شب میتواند راهنمایی خوبی برای استفاده از نور ماه باشد. موفق باشید
Top