آخرین لحظات...


آخرین دقایق ماراتن بود و گروه در حال برگشت به کاروانسرا بود و با این عکس با ماراتن و قصر بهرام خداخافظی کردیم
**تابلوی در وسط کادر تابلوی نشان دهنده ی راه قصر بهرام است**
Title آخرین لحظات...
Hit 3344
Location قصر بهرام ، پارک ملی کویر
Camera Nikon D7000
Lens 8mm fish eye
Lens Aperture 4.0
Exposure 30.0sec
ISO 3200


1 comments have been posted.

منتظر نقد و نظر دوستان هم هستیم
Top