تکیه مثلث تابستانی بر برج تاریخی رادکان


مثلث تابستانی تشکیل شده از سه ستاره ی پر نور شب های تابستان که که این ستاره ها عبارت اند از: ستاره آلفای شلیاق، ستاره آلفای دجاجه و ستاره آلفای عقاب که سه راس این مثلث را تشکیل می دهند.
هر یک از این سه ستاره نام خاص دیگری نیز دارند.به آلفای شلیاق "نسر واقع یا کرکس نشسته یا وگا " ، به آلفای دجاجه "دنب - ردف" و به آلفای عقاب "نسر طائر یا کرکس پرنده" می گویند.
Title تکیه مثلث تابستانی بر برج تاریخی رادکان
Hit 2573
Location روستای رادکان
Camera Canon EOS 600D
Lens 18-55
Exposure 20sec
ISO 800
Photography Techniques تنظیم فوکوس با زوم دیجیتال
keyword
رادکان


No comments have been posted.

Top