آسمان از ما چشم بر نمی دارد


دوربین را آن طرف رودخانه گذاشتم و کادر را بستم و خودمان آمدین این طرف. از طریق وای فای با گوشی به دوربین وصل شدم و این طرف رودخانه همان طور که شیرچایی می خوردیم و از مناظر لذت می بردیم عکس هم می گرفتم.
Title آسمان از ما چشم بر نمی دارد
Hit 1755
Location ایران، روستای لاسم، در دامنه ‌های دماوند
Camera canon 6d
Lens 16-35 canon
Lens Aperture 22
Telescope -
F 16mm
Exposure 6 sec
Filter ND
ISO 100
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه و فیلتر
Date of photography ۲۶ بهمن ۹۸، ۱۵ فبریه ۲۰۲۰
keyword
هاله


No comments have been posted.

Top