کهکشان گرداب و هم دم آن


واقع در صورت فلکی دب اکبر
از معروف ترین کهکشان های مارپیچی ودر فاصله ۳۱ میلیون سال نوری از زمین
نورگیری در دوشب انجام شده اردیبهشت ۹۸

ZWO ASI 1600-MMC
GSO 200 , 1600 F/8 With Reducer 1072 F/5.36
Az-Eq6

Astronomik Lum 100 min
240*25 Gain 139 Temperature -25
Drak : 5
Flat : 25
Bias : 75
Astronomik Red 100 min
240*25 Gain 139 Temperature -25
Dark : 10
Flat : 25
Bias : 80

Astronomik Green 80 min
240*20 Gain 139 Temperature -25

Dark : 4
Flat : 25
Bias : 80

Astronomik Blue 80 min
240*20 Gain 139 Temperature -25

Dark : 4
Flat : 25
Bias : 80


Total exposure 8 Hours

Title کهکشان گرداب و هم دم آن
Hit 1837
Location روستای اکبر آباد کاشمر
Camera ZWO ASI 1600-MMC
Lens Aperture 5.36
Telescope GSO 200 RC F/8
F 1072
Exposure Total exposure 8 Hours
Filter Astronomik LRGB
ISO Gain:139
Accessories AZ-Eq6
Date of photography اردیبهشت 1398


No comments have been posted.

Top